Oleje Millers Oils NANODRIVE lze nyní zakoupit v Akci s výplachem PRO-TEC ZDARMA!
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 8-16
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách... číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách... číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu  v Náchodě pod číslem 49985353 ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. Reklamační řád
Reklamační řád
 1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, tj.  Miroslav Chaloupka , IČ: 49985353, místem podnikání Náchod, Kladská 333, 547 01, adresa pro doručování: Miroslav Chaloupka, Kramolna 195, 547 01, tel. +420606151744, e-mail: obchod@michanachod.cz.
 2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového zboží do 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží. 
 4. Prodávající poskytuje spotřebiteli záruku za jakost nového zboží v délce dvou let ode dne převzetí zboží, pokud sám výrobce neposkytuje záruku delší. V případě zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., je záruční doba ohledně jejich spotřebování poskytována v rozsahu pokynů výrobce, maximálně 6 (šest) měsíců.
 5. Prodávající poskytuje právnickým osobám záruku za jakost nového zboží v délce šesti měsíců ode dne převzetí zboží i za předpokladu, že výrobce poskytuje záruku delší. 
 6. Právo z vadného plnění nebo reklamace musí být uplatněny nejpozději poslední den záruční doby.
 7. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 24 hodin od převzetí, jinak toto právo zaniká.
 8. Při uplatňování reklamace na zařízeních elektrického charakteru (motorová čidla, senzory, snímače, škrtící klapky, váhy vzduchu, alternátory, startéry...) je VŽDY vyžadován spolu s vyplěným reklamačním protokolem a dokladem o odborné montáži také výpis z diagnostiky vozidla. V opačném případě nárok na uplatnění reklamace zaniká.
 9. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že
  1. vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;
  2. vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;
  3. vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;
  4. u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.
 10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo zboží reklamovat u prodávajícího, a to odesláním vadného zboží poštou na adresu prodávajícího.  Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.
  Při reklamaci je kupující povinen popsat vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.
 11. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne prodávající o její oprávněnosti do 3 (tří) pracovních dnů.
 12. V případě oprávněné a prodávajícím uznané reklamace bude tato prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li účastníky písemně sjednána lhůta delší. V případě nákupu zboží právnickou osobou je tato doba omezena na nezbytně nutnou, maximálně však 6 měsíců. Nejedná se o spotřebitele. 
 13. Podle charakteru vady, která u zboží byla v době jejího převzetí kupujícím, nebo která se na zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje prodávající následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:
  1. má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2. právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit,
  3. nedostoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti,
  4. neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 14. Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2018.